Meny Lukk

my mercy prevails
over my wrath

R.G. Fredrikstad